в тюбетейко

Аввун

Аввун дбишмайя
ниткаддах шиммух
тете мальхутух
неве совьянух
эйхана дбишмайя аб пара
Ха ла лахма дсунканан
юмана
Вушюх лан хобэйн
эйхана дап ахнан
Шуклан хайявин
вула таалан лнисьюна
элла пасан мин бишя.
мудтуль дилух хай
мальхута
ухэйла
утишбухта
л’алам алльмин.
Амин.